Trừu TượngKết Nối

public abstract class AbstractConnection
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.connection.AbstractConnection


Biểu diễn kết nối trừu tượng.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

AbstractConnection ()

Phương pháp công cộng

void initializeConnection ()

Khởi tạo kết nối của thiết bị.

void notifyAdbRebootCalled ()

Thông báo khi doAdbReboot được gọi.

void reconnect (String serial)

Kết nối lại kết nối với thiết bị.

void reconnectForRecovery (String serial)

Kết nối lại kết nối với thiết bị để thực hiện quy trình khôi phục.

void recoverVirtualDevice ( ITestDevice device, String snapshotId, DeviceNotAvailableException dnae)

Khôi phục thiết bị đã cho bằng thiết lập lại thiết bị.

void snapshotDevice ( ITestDevice device, String snapshotId)

Chụp nhanh thiết bị đã cho

void tearDownConnection ()

Làm sạch kết nối.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trừu TượngKết Nối

public AbstractConnection ()

Phương pháp công cộng

khởi tạoKết nối

public void initializeConnection ()

Khởi tạo kết nối của thiết bị.

Ném
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

thông báoAdbRebootĐã gọi

public void notifyAdbRebootCalled ()

Thông báo khi doAdbReboot được gọi.

kết nối lại

public void reconnect (String serial)

Kết nối lại kết nối với thiết bị.

Thông số
serial String : Số serial của thiết bị.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

kết nối lạiForRecovery

public void reconnectForRecovery (String serial)

Kết nối lại kết nối với thiết bị để thực hiện quy trình khôi phục.

Thông số
serial String : Số serial của thiết bị.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

phục hồiThiết bị ảo

public void recoverVirtualDevice (ITestDevice device, 
        String snapshotId, 
        DeviceNotAvailableException dnae)

Khôi phục thiết bị đã cho bằng thiết lập lại thiết bị.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice được sử dụng để xử lý thiết lập lại thiết bị.

snapshotId String : snapshotId được sử dụng để tìm nạp ảnh chụp nhanh chính xác để khôi phục.

dnae DeviceNotAvailableException : DeviceNotAvailableException là thiết bị hiện có không có ngoại lệ.

Ném
DeviceNotAvailableException nếu không khôi phục được thiết bị.

ảnh chụp nhanhThiết bị

public void snapshotDevice (ITestDevice device, 
        String snapshotId)

Chụp nhanh thiết bị đã cho

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice được sử dụng để xử lý ảnh chụp nhanh thiết bị.

snapshotId String : snapshotId là tên của ảnh chụp nhanh sẽ được lưu.

Ném
DeviceNotAvailableException nếu không khôi phục được thiết bị.

giọt nước mắtKết nối

public void tearDownConnection ()

Làm sạch kết nối.