DefaultConnection.ConnectionBuilder

public static class DefaultConnection.ConnectionBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.connection.DefaultConnection.ConnectionBuilder


ตัวสร้างใช้เพื่ออธิบายการเชื่อมต่อ

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ConnectionBuilder ( IRunUtil runUtil, ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, ITestLogger logger)

วิธีการสาธารณะ

DefaultConnection.ConnectionBuilder addAttributes ( MultiMap <String, String> attributes)
DefaultConnection.ConnectionBuilder setExistingAvdInfo ( GceAvdInfo info)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตัวสร้างการเชื่อมต่อ

public ConnectionBuilder (IRunUtil runUtil, 
        ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        ITestLogger logger)

พารามิเตอร์
runUtil IRunUtil

device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

logger ITestLogger

วิธีการสาธารณะ

เพิ่มคุณสมบัติ

public DefaultConnection.ConnectionBuilder addAttributes (MultiMap<String, String> attributes)

พารามิเตอร์
attributes MultiMap

การส่งคืน
DefaultConnection.ConnectionBuilder

ตั้งค่า AvdInfo ที่มีอยู่

public DefaultConnection.ConnectionBuilder setExistingAvdInfo (GceAvdInfo info)

พารามิเตอร์
info GceAvdInfo

การส่งคืน
DefaultConnection.ConnectionBuilder