Trình xử lý thiết bị lại

public class DeviceResetHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


Tiện ích xử lý nói chung việc đặt lại thiết bị. Điều này có nghĩa là chỉ được sử dụng nội bộ cho bộ dây thử nghiệm. Điều này không nên được gọi trong quá trình kiểm tra.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceResetHandler ()
DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

Phương pháp công cộng

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

Đặt lại cuộc gọi của thiết bị đã cho.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình xử lý thiết bị lại

public DeviceResetHandler ()

Trình xử lý thiết bị lại

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

Thông số
context IInvocationContext

Phương pháp công cộng

thiết lập lạiThiết bị

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

Đặt lại cuộc gọi của thiết bị đã cho.

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị cần reset.

Trả lại
boolean Đúng nếu thiết lập lại thành công, ngược lại là sai.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException