BugreportzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Thu thập báo cáo lỗi khi trường hợp thử nghiệm không thành công.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BugreportzOnFailureCollector ()

Phương pháp công cộng

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed

Nhà thầu xây dựng công cộng

BugreportzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Phương pháp công cộng

onTestRun Thất bại

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
                FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed