ClangCodeCoverageCollector

public final class ClangCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ClangCodeCoverageCollector


BaseDeviceMetricCollector sẽ loại bỏ các phép đo mức độ phù hợp của Clang khỏi thiết bị và ghi lại chúng dưới dạng các thành phần thử nghiệm.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ClangCodeCoverageCollector ()

Phương thức công khai

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

nhà thầu công cộng

ClangCodeCoverageCollector

public ClangCodeCoverageCollector ()

Phương thức công khai

thêmInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây nên là thời gian để làm sạch.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là cùng một đối tượng như trong BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ chỉ số hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

ném
DeviceNotAvailableException

thiết lậpCấu hình

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

setRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

Thông số
runUtil IRunUtil