JavaCodeCoverageCollector

public final class JavaCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.JavaCodeCoverageCollector


Một BaseDeviceMetricCollector sẽ loại bỏ các phép đo phạm vi bảo hiểm Java khỏi thiết bị và ghi lại chúng dưới dạng các thành phần thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

nhà thầu công cộng

JavaCodeCoverageCollector ()

Phương thức công khai

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Lĩnh vực

COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

FIND_COVERAGE_FILES

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

nhà thầu công cộng

JavaCodeCoverageCollector

public JavaCodeCoverageCollector ()

Phương thức công khai

thêmInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         runMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây nên là thời gian để làm sạch.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là cùng một đối tượng như trong BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

runMetrics : bản đồ chỉ số hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

ném
DeviceNotAvailableException

thiết lập cấu hình

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration