Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

LogcatTimingMetricCollector

public class LogcatTimingMetricCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatTimingMetricCollector


Trình thu thập số liệu thu thập thông tin về thời gian (ví dụ: thời gian chuyển đổi của người dùng) từ logcat trong một hoặc nhiều thử nghiệm lặp lại bằng cách sử dụng các mẫu biểu thức chính quy nhất định để phân tích cú pháp tín hiệu bắt đầu và kết thúc của một sự kiện từ các dòng logcat.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

LogcatTimingMetricCollector ()

Phương thức công khai

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm kết thúc.

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm không thành công.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

nhà thầu công cộng

LogcatTimingMetricCollector

public LogcatTimingMetricCollector ()

Phương thức công khai

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm kết thúc. Đây nên là thời gian để làm sạch.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm. Sẽ là cùng một đối tượng như trong onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bản đồ chỉ số hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) .

onTestThất bại

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm không thành công.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang diễn ra.

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây nên là thời gian để làm sạch.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là cùng một đối tượng như trong onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bản đồ chỉ số hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy.

ném
DeviceNotAvailableException

onTestStart

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

ném
DeviceNotAvailableException