MetricOption

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


הערה עבור שיטות בדיקה עם הערות עם @Test , או אם ההערה היא חלק מרשימת ההערות של TestDescription המאפשרת לציין כמה פרמטרים נוספים שימושיים עבור: כוונון התנהגות האספנים, סינון שיטות מסוימות.

סיכום

שיטות ציבוריות

String group ()

מגדיר שם קבוצה, כל השיטות המוערות באותו שם ייחשבו כחלק מאותה קבוצה.

שיטות ציבוריות

קְבוּצָה

public String group ()

מגדיר שם קבוצה, כל השיטות המוערות באותו שם ייחשבו כחלק מאותה קבוצה. כברירת מחדל או כאשר ההערה לא צוינה, השיטה תיחשב כחלק מקבוצת ברירת מחדל. ניתן להפריד בפסיק כדי להיות חלק ממספר קבוצות.

החזרות
String