Tùy chọn số liệu

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


Chú thích cho các phương pháp thử nghiệm được chú thích bằng @Test hoặc nếu chú thích là một phần trong danh sách chú thích của TestDescription cho phép chỉ định một số tham số bổ sung hữu ích cho: Điều chỉnh hành vi của bộ sưu tập, lọc một số phương pháp.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

String group ()

Xác định tên nhóm, tất cả các phương thức được chú thích có cùng tên sẽ được coi là một phần của cùng một nhóm.

Phương pháp công khai

nhóm

public String group ()

Xác định tên nhóm, tất cả các phương thức được chú thích có cùng tên sẽ được coi là một phần của cùng một nhóm. Theo mặc định hoặc khi chú thích không được chỉ định, phương thức sẽ được coi là một phần của nhóm mặc định. Có thể được phân tách bằng dấu phẩy để trở thành một phần của một số nhóm.

Trả lại
String