Thời gian chạyKhởi động lạiCollector

public class RuntimeRestartCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.RuntimeRestartCollector


Trình thu thập thu thập dấu thời gian khởi động lại thời gian chạy (máy chủ hệ thống gặp sự cố) trong quá trình chạy thử nghiệm, nếu có.

Kết quả đầu ra là số đếm, thời gian của đồng hồ treo tường tính bằng giây và ở định dạng HH:mm:ss cũng như thời gian hoạt động của hệ thống tính bằng nano giây và định dạng HH:mm:ss.

Trình thu thập này sử dụng hai nguồn cho sự cố máy chủ hệ thống:

  1. Danh sách system_restart_sec từ StatsdStatsReport, là danh sách cuộn gồm 20 dấu thời gian khi máy chủ hệ thống gặp sự cố, tính bằng giây, với các sự cố mới hơn được thêm vào cuối (khi danh sách đầy, dấu thời gian cũ hơn sẽ xuất hiện ở đầu).
  2. Nguyên tử statsd AppCrashOccurred, trong đó sự cố máy chủ hệ thống hiển thị dưới dạng sự cố quy trình system_server (hành vi này được ghi lại trong định nghĩa statsd Atoms.proto). Số liệu sự kiện cung cấp thời gian hoạt động của thiết bị khi sự cố xảy ra.

Cả hai đều có thể là thông tin hữu ích, vì cái trước giúp dễ dàng tương quan dấu thời gian trong nhật ký, trong khi cái sau đóng vai trò là thước đo tuổi thọ.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String METRIC_PREFIX

public static final String METRIC_SUFFIX_COUNT

public static final String METRIC_SUFFIX_SYSTEM_TIMESTAMP_FORMATTED

public static final String METRIC_SUFFIX_SYSTEM_TIMESTAMP_SECS

public static final String METRIC_SUFFIX_UPTIME_FORMATTED

public static final String METRIC_SUFFIX_UPTIME_NANOS

public static final String SYSTEM_SERVER_KEYWORD

public static final SimpleDateFormat TIME_FORMATTER

nhà thầu công cộng

RuntimeRestartCollector ()

Phương thức công khai

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Kéo các dấu thời gian khi kết thúc chạy thử và báo cáo sự khác biệt với các dấu thời gian hiện có, nếu có.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Lưu trữ các dấu thời gian hiện có của các lần khởi động lại máy chủ hệ thống trước khi chạy thử nghiệm vì statsd lưu nhật ký hoạt động của chúng và đẩy cấu hình để thu thập các sự cố ứng dụng.

Lĩnh vực

METRIC_PREFIX

public static final String METRIC_PREFIX

METRIC_SUFFIX_COUNT

public static final String METRIC_SUFFIX_COUNT

METRIC_SUFFIX_SYSTEM_TIMESTAMP_FORMATTED

public static final String METRIC_SUFFIX_SYSTEM_TIMESTAMP_FORMATTED

METRIC_SUFFIX_SYSTEM_TIMESTAMP_SECS

public static final String METRIC_SUFFIX_SYSTEM_TIMESTAMP_SECS

METRIC_SUFFIX_UPTIME_FORMATTED

public static final String METRIC_SUFFIX_UPTIME_FORMATTED

METRIC_SUFFIX_UPTIME_NANOS

public static final String METRIC_SUFFIX_UPTIME_NANOS

HỆ THỐNG_SERVER_KEYWORD

public static final String SYSTEM_SERVER_KEYWORD

TIME_FORMATTER

public static final SimpleDateFormat TIME_FORMATTER

nhà thầu công cộng

Thời gian chạyKhởi động lạiCollector

public RuntimeRestartCollector ()

Phương thức công khai

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
                 currentRunMetrics)

Kéo các dấu thời gian khi kết thúc chạy thử và báo cáo sự khác biệt với các dấu thời gian hiện có, nếu có.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là cùng một đối tượng như trong onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ chỉ số hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Lưu trữ các dấu thời gian hiện có của các lần khởi động lại máy chủ hệ thống trước khi chạy thử nghiệm vì statsd lưu nhật ký hoạt động của chúng và đẩy cấu hình để thu thập các sự cố ứng dụng.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy.

ném
DeviceNotAvailableException