PinSạcThiết BịPhục Hồi

public class BatteryRechargeDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryRechargeDeviceRecovery


Cho phép kích hoạt lệnh khi mức pin của thiết bị xuống dưới ngưỡng nhất định.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Phương pháp công cộng

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Nhà thầu xây dựng công cộng

PinSạcThiết BịPhục Hồi

public BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Phương pháp công cộng

nên bỏ qua

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Thông số
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice được xem xét để khôi phục.

Trả lại
boolean Đúng nếu quá trình khôi phục nên được bỏ qua.