RunConfigDeviceRecovery

public class RunConfigDeviceRecovery
extends Object implements IMultiDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery


Cơ sở chung IMultiDeviceRecovery để chạy cấu hình đã giao dịch nhằm thực hiện bước khôi phục.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunConfigDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

getExtraArguments ( ITestDevice device)

Lấy danh sách các đối số bổ sung sẽ được chuyển đến cấu hình.

void recoverDevices ( managedDevices) recoverDevices ( managedDevices)

Khôi phục các thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Phương pháp được bảo vệ

ICommandScheduler getCommandScheduler ()

Trả về một phiên bản ICommandScheduler .

IDeviceManager getDeviceManager ()

Trả về một phiên bản IDeviceManager .

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunConfigDeviceRecovery

public RunConfigDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

getExtraArguments

public  getExtraArguments (ITestDevice device)

Lấy danh sách các đối số bổ sung sẽ được chuyển đến cấu hình. Nếu trả về null thì đã xảy ra lỗi và bạn nên thử khôi phục.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy recovery

Trả lại
Danh sách các đối số bổ sung sẽ được sử dụng. Hoặc null nếu có sự cố xảy ra.

phục hồiThiết bị

public void recoverDevices ( managedDevices)

Khôi phục các thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

Thông số
managedDevices : danh sách ITestDevice s.

nên bỏ qua

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Thông số
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice được xem xét để khôi phục.

Trả lại
boolean Đúng nếu quá trình khôi phục nên được bỏ qua.

Phương pháp được bảo vệ

getCommandScheduler

protected ICommandScheduler getCommandScheduler ()

Trả về một phiên bản ICommandScheduler . Tiếp xúc để thử nghiệm.

Trả lại
ICommandScheduler

getDeviceManager

protected IDeviceManager getDeviceManager ()

Trả về một phiên bản IDeviceManager . Tiếp xúc để thử nghiệm.

Trả lại
IDeviceManager