PinKhông có sẵnThiết bịPhục hồi

public class BatteryUnavailableDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryUnavailableDeviceRecovery


Trình kiểm tra khôi phục sẽ kích hoạt cấu hình nếu không còn mức pin.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Nhà thầu xây dựng công cộng

PinKhông có sẵnThiết bịPhục hồi

public BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

nên bỏ qua

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Thông số
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice được xem xét để khôi phục.

Trả lại
boolean Đúng nếu quá trình khôi phục nên được bỏ qua.