UsbResetMultiDeviceRecovery

public class UsbResetMultiDeviceRecovery
extends Object implements IMultiDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetMultiDeviceRecovery


IMultiDeviceRecovery đặt lại bus USB cho các thiết bị ngoại tuyến.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

void recoverDevices ( devices) recoverDevices ( devices)

Khôi phục các thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

void setFastbootPath (String fastbootPath)

Đặt đường dẫn đến tệp nhị phân fastboot sẽ được sử dụng.

Nhà thầu xây dựng công cộng

UsbResetMultiDeviceRecovery

public UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

phục hồiThiết bị

public void recoverDevices ( devices)

Khôi phục các thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

Thông số
devices : danh sách ITestDevice s.

setFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Đặt đường dẫn đến tệp nhị phân fastboot sẽ được sử dụng.

Thông số
fastbootPath String