IMultiDeviceRecovery

public interface IMultiDeviceRecovery

com.android.tradefed.device.IMultiDeviceRecovery


Giao diện khôi phục nhiều thiết bị ngoại tuyến. Có một số phương pháp khôi phục thiết bị có thể ảnh hưởng đến nhiều thiết bị (ví dụ: khởi động lại adb, đặt lại usb, ...). Chúng ta có thể thực hiện các phương pháp khôi phục đó thông qua giao diện này. Khi việc triển khai được định cấu hình thông qua cấu hình chung, ERROR(/#recoverDevices(List)) sẽ được gọi định kỳ từ DeviceManager .

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract void recoverDevices ( managedDevices) recoverDevices ( managedDevices)

Khôi phục các thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

default void setFastbootPath (String fastbootPath)

Đặt đường dẫn đến tệp nhị phân fastboot sẽ được sử dụng.

Phương pháp công cộng

phục hồiThiết bị

public abstract void recoverDevices ( managedDevices)

Khôi phục các thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

Thông số
managedDevices : danh sách ITestDevice s.

setFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Đặt đường dẫn đến tệp nhị phân fastboot sẽ được sử dụng.

Thông số
fastbootPath String