USBResetRunConfigRecovery

public class UsbResetRunConfigRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetRunConfigRecovery


Cho phép kích hoạt lệnh reset USB của thiết bị

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

UsbResetRunConfigRecovery ()

Phương pháp công cộng

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Nhà thầu xây dựng công cộng

USBResetRunConfigRecovery

public UsbResetRunConfigRecovery ()

Phương pháp công cộng

nên bỏ qua

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Thông số
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice được xem xét để khôi phục.

Trả lại
boolean Đúng nếu quá trình khôi phục nên được bỏ qua.