Khai thácIOException

public class HarnessIOException
extends Object implements IHarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessIOException


Khai thác ngoại lệ giúp giải quyết các vấn đề về tệp.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

HarnessIOException (Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Phương pháp công khai

ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier liên quan đến ngoại lệ.

String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Khai thácIOException

public HarnessIOException (Throwable cause, 
                ErrorIdentifier errorId)

Thông số
cause Throwable

errorId ErrorIdentifier

Phương pháp công khai

getErrorId

public ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier liên quan đến ngoại lệ. Có thể là null.

Trả lại
ErrorIdentifier

lấy nguồn gốc

public String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Trả lại
String