IHostResourceManager

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


Giao diện quản lý tài nguyên máy chủ.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract void cleanup ()

Dọn dẹp tài nguyên máy chủ.

abstract File getFile (String name)

Nhận tệp cục bộ tài nguyên máy chủ theo id tài nguyên.

abstract void setup ()

Thiết lập tài nguyên máy chủ.

Phương pháp công cộng

dọn dẹp

public abstract void cleanup ()

Dọn dẹp tài nguyên máy chủ.

có được file

public abstract File getFile (String name)

Nhận tệp cục bộ tài nguyên máy chủ theo id tài nguyên.

Thông số
name String : id tài nguyên của tài nguyên máy chủ.

Trả lại
File Tệp cục bộ của tài nguyên máy chủ.

cài đặt

public abstract void setup ()

Thiết lập tài nguyên máy chủ. Tài nguyên máy chủ có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, từ xa trên đám mây hoặc tệp cục bộ. Giao diện này cung cấp một cách thống nhất để trao đổi để có được tài nguyên máy chủ cần thiết. thiết lập phải tải các tệp xuống cục bộ một cách chính xác và sau đó được giao dịch có thể lấy cục bộ theo tên tài nguyên máy chủ thông qua getFile.

Ném
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException