LocalhostTrình quản lý tài nguyên

public class LocalHostResourceManager
extends Object implements IHostResourceManager

java.lang.Object
com.android.tradefed.host.LocalHostResourceManager


Quản lý tài nguyên máy chủ. Tài nguyên máy chủ là các tập tin cục bộ.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LocalHostResourceManager ()

Phương pháp công khai

void cleanup ()

Dọn dẹp tài nguyên máy chủ.

File getFile (String name)

Nhận tệp cục bộ tài nguyên máy chủ theo id tài nguyên.

void setup ()

Thiết lập tài nguyên máy chủ.

Phương pháp được bảo vệ

void clearHostResource (String name, File localFile)

Xóa tài nguyên máy chủ cục bộ.

File fetchHostResource (String name, String value)

Sử dụng tệp cục bộ làm tài nguyên máy chủ.

Nhà thầu xây dựng công cộng

LocalhostTrình quản lý tài nguyên

public LocalHostResourceManager ()

Phương pháp công khai

dọn dẹp

public void cleanup ()

Dọn dẹp tài nguyên máy chủ.

có được file

public File getFile (String name)

Nhận tệp cục bộ tài nguyên máy chủ theo id tài nguyên.

Thông số
name String : id tài nguyên của tài nguyên máy chủ.

Trả lại
File Tệp cục bộ của tài nguyên máy chủ.

cài đặt

public void setup ()

Thiết lập tài nguyên máy chủ. Tài nguyên máy chủ có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, từ xa trên đám mây hoặc tệp cục bộ. Giao diện này cung cấp một cách thống nhất để trao đổi để có được tài nguyên máy chủ cần thiết. thiết lập phải tải các tệp xuống cục bộ một cách chính xác và sau đó được giao dịch có thể lấy cục bộ theo tên tài nguyên máy chủ thông qua getFile.

Ném
ConfigurationException

Phương pháp được bảo vệ

clearhostResource

protected void clearHostResource (String name, 
        File localFile)

Xóa tài nguyên máy chủ cục bộ.

Thông số
name String : id của tài nguyên máy chủ.

localFile File : tệp cục bộ.

tìm nạpHostTài nguyên

protected File fetchHostResource (String name, 
        String value)

Sử dụng tệp cục bộ làm tài nguyên máy chủ.

Thông số
name String : tên của tài nguyên máy chủ.

value String : đường dẫn cục bộ của tài nguyên máy chủ.

Trả lại
File tập tin cục bộ.

Ném
ConfigurationException