ITestInvocation.ExitInformation

public static class ITestInvocation.ExitInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.ITestInvocation.ExitInformation


Đại diện cho một số thông tin thoát cho một lệnh gọi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

public Throwable mStack

Nhà thầu xây dựng công cộng

ExitInformation ()

Lĩnh vực

mExitCode

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

mStack

public Throwable mStack

Nhà thầu xây dựng công cộng

ThoátThông tin

public ExitInformation ()