ITestsPool

public interface ITestsPool

com.android.tradefed.invoker.shard.ITestsPool


رابطی که مجموعه‌ای از تست‌ها را توصیف می‌کند که می‌توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم و اجرا کنیم

خلاصه

روش های عمومی

abstract IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

تست بعدی که باید اجرا شود را نظرسنجی کنید.

abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

لیست آزمایشی را که برای اجرا در همه دستگاه‌ها رد شده بود، برمی‌گرداند.

روش های عمومی

نظرسنجی

public abstract IRemoteTest poll (TestInformation info, 
                boolean reportNotExecuted)

تست بعدی که باید اجرا شود را نظرسنجی کنید.

مولفه های
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

برمی گرداند
IRemoteTest

pollRejectedTokenModule

public abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

لیست آزمایشی را که برای اجرا در همه دستگاه‌ها رد شده بود، برمی‌گرداند.

برمی گرداند
ITokenRequest