ShardHelper

public class ShardHelper
extends Object implements IShardHelper

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardHelper


Lớp trình trợ giúp xử lý việc tạo các phân đoạn và lên lịch cho chúng để thực hiện lệnh gọi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String LAST_SHARD_DETECTOR

public static final String SHARED_TEST_INFORMATION

Nhà thầu xây dựng công cộng

ShardHelper ()

Phương pháp công khai

boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ để lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

Phương pháp được bảo vệ

IGlobalConfiguration getGlobalConfiguration ()

Trả về cấu hình chung hiện tại.

void validateOptions ( TestInformation testInfo, IConfiguration config)

Chạy IConfiguration#validateOptions() trên config.

Lĩnh vực

LAST_SHARD_DETECTOR

public static final String LAST_SHARD_DETECTOR

SHARED_TEST_INFORMATION

public static final String SHARED_TEST_INFORMATION

Nhà thầu xây dựng công cộng

ShardHelper

public ShardHelper ()

Phương pháp công khai

phân đoạnConfig

public boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ để lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

Hành động phân đoạn thành công sẽ làm cho cấu hình hiện tại trống và lệnh gọi sẽ không được tiếp tục.

Thông số
config IConfiguration : IConfiguration hiện tại.

testInfo TestInformation : TestInformation chứa thông tin kiểm tra.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler

logger ITestLogger

Trả lại
boolean đúng nếu bài kiểm tra bị phân chia. Ngược lại trả về false

Phương pháp được bảo vệ

getGlobalConfiguration

protected IGlobalConfiguration getGlobalConfiguration ()

Trả về cấu hình chung hiện tại.

Trả lại
IGlobalConfiguration

xác thựcOptions

protected void validateOptions (TestInformation testInfo, 
        IConfiguration config)

Chạy IConfiguration#validateOptions() trên config.

Thông số
testInfo TestInformation

config IConfiguration