CecControllerTokenProvider

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


Nhà cung cấp mã thông báo cho mã thông báo liên quan đến Kiểm soát Điện tử Tiêu dùng (CEC).

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CecControllerTokenProvider ()

Phương thức công khai

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Truy vấn và trả về xem thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

nhà thầu công cộng

CecControllerTokenProvider

public CecControllerTokenProvider ()

Phương thức công khai

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Truy vấn và trả về xem thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị đã truy vấn mã thông báo của nó.

token TokenProperty : Mã thông báo để kiểm tra

trả lại
boolean Đúng nếu thiết bị có mã thông báo, sai nếu không.