Nhà cung cấp mã thông báo CecController

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


Nhà cung cấp mã thông báo cho các mã thông báo liên quan đến Kiểm soát Điện tử Tiêu dùng (CEC).

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CecControllerTokenProvider ()

Phương pháp công khai

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Truy vấn và trả về xem thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Nhà cung cấp mã thông báo CecController

public CecControllerTokenProvider ()

Phương pháp công khai

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Truy vấn và trả về xem thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị được truy vấn mã thông báo của nó.

token TokenProperty : Token để kiểm tra

Trả lại
boolean Đúng nếu thiết bị có mã thông báo, nếu không thì sai.