Nhà cung cấp IToken

public interface ITokenProvider

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenProvider


Giao diện mô tả một đối tượng có thể cung cấp mã thông báo của một thiết bị cụ thể. Mỗi lần triển khai có thể kiểm tra một hoặc một số mã thông báo.

Mã thông báo là một thuộc tính đặc biệt có trên thiết bị cụ thể.

Mã thông báo được sử dụng trong quá trình phân chia để đảm bảo các thử nghiệm yêu cầu một mã thông báo cụ thể được chạy trên thiết bị cung cấp mã thông báo.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Truy vấn và trả về xem thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

Phương pháp công cộng

hasToken

public abstract boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Truy vấn và trả về xem thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị được truy vấn mã thông báo của nó.

token TokenProperty : Token để kiểm tra

Trả lại
boolean Đúng nếu thiết bị có mã thông báo, nếu không thì sai.