ITokenProvider

public interface ITokenProvider

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenProvider


ממשק המתאר אובייקט שיכול לספק את האסימונים של מכשיר מסוים. כל מימוש יכול לבדוק אסימון אחד או כמה.

אסימון הוא מאפיין מיוחד הקיים במכשיר המסוים.

אסימונים משמשים במהלך ריסוק כדי להבטיח שבדיקות המבקשות אסימון מסוים מופעלות מול המכשיר שמספק את האסימון.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

שאילתה והחזרה אם למכשיר יש אסימון מסוים או לא.

שיטות ציבוריות

hasToken

public abstract boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

שאילתה והחזרה אם למכשיר יש אסימון מסוים או לא.

פרמטרים
device ITestDevice : ההתקן נשא שאילתה לגבי האסימונים שלו.

token TokenProperty : האסימון שיש לבדוק

החזרות
boolean נכון אם למכשיר יש את האסימון, לא נכון אחרת.