Nhà cung cấp mã thông báo điện thoại

public class TelephonyTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TelephonyTokenProvider


Nhà cung cấp mã thông báo cho các mã thông báo liên quan đến điện thoại.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

public static final String ORANGE_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Nhà thầu xây dựng công cộng

TelephonyTokenProvider ()

Phương pháp công khai

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Truy vấn và trả về xem thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

Lĩnh vực

GSM_OPERATOR_PROP

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

CAM_SIM_ID

public static final String ORANGE_SIM_ID

THALES_GEMALTO_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Nhà thầu xây dựng công cộng

Nhà cung cấp mã thông báo điện thoại

public TelephonyTokenProvider ()

Phương pháp công khai

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Truy vấn và trả về xem thiết bị có mã thông báo cụ thể hay không.

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị được truy vấn mã thông báo của nó.

token TokenProperty : Token để kiểm tra

Trả lại
boolean Đúng nếu thiết bị có mã thông báo, nếu không thì sai.