Trình trợ giúp cung cấp mã thông báo

public class TokenProviderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProviderHelper


Trình trợ giúp cung cấp cho nhà cung cấp được liên kết với một mã thông báo cụ thể để tìm hiểu xem thiết bị có hỗ trợ mã thông báo đó hay không.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TokenProviderHelper ()

Phương pháp công khai

static ITokenProvider getTokenProvider ( TokenProperty param)

Trả về ITokenProvider được liên kết với mã thông báo được yêu cầu.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình trợ giúp cung cấp mã thông báo

public TokenProviderHelper ()

Phương pháp công khai

nhà cung cấp getToken

public static ITokenProvider getTokenProvider (TokenProperty param)

Trả về ITokenProvider được liên kết với mã thông báo được yêu cầu.

Thông số
param TokenProperty

Trả lại
ITokenProvider