Có thể đóngTraceScope

public class CloseableTraceScope
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.CloseableTraceScope


Một lớp có phạm vi cho phép báo cáo phần theo dõi thông qua tài nguyên dùng thử

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CloseableTraceScope (String category, String name)

Báo cáo dấu vết có phạm vi.

CloseableTraceScope (String name)

Người xây dựng.

CloseableTraceScope ( ActiveTrace trace, String name)
CloseableTraceScope ()

Trình xây dựng để báo cáo phạm vi từ các luồng.

Phương pháp công khai

void close ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Có thể đóngTraceScope

public CloseableTraceScope (String category, 
        String name)

Báo cáo dấu vết có phạm vi.

Thông số
category String : Danh mục của hoạt động

name String : Tên báo cáo phần

Có thể đóngTraceScope

public CloseableTraceScope (String name)

Người xây dựng.

Thông số
name String

Có thể đóngTraceScope

public CloseableTraceScope (ActiveTrace trace, 
        String name)

Thông số
trace ActiveTrace

name String

Có thể đóngTraceScope

public CloseableTraceScope ()

Trình xây dựng để báo cáo phạm vi từ các luồng.

Phương pháp công khai

đóng

public void close ()