IterribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


Giao diện xử lý các lỗi nghiêm trọng từ LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

Được kích hoạt khi xảy ra lỗi nghiêm trọng trong LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Phương pháp công khai

onThất bại khủng khiếp

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

Được kích hoạt khi xảy ra lỗi nghiêm trọng trong LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Thông số
description String : tóm tắt về sự thất bại khủng khiếp đã xảy ra

cause Throwable : (Tùy chọn) chứa dấu vết ngăn xếp của lỗi khủng khiếp

Trả lại
boolean đúng khi được xử lý thành công, sai nếu không