LabResourceDeviceMonitor

public class LabResourceDeviceMonitor
extends LabResourceServiceGrpc.LabResourceServiceImplBase implements IDeviceMonitor

Obiekt Java.lang.Object
com.google.dualhomelab.monitoringagent.resourcemonitoring.LabResourceServiceGrpc.LabResourceServiceImplBase
com.android.tradefed.monitoring.LabResourceDeviceMonitor


Monitor zasobów laboratorium, który inicjuje serwer gRPC/zarządza nim dla LabResourceService. Aby dodać moduły zbierające metryki zasobów, dodaj znaczniki Resource_metric_collector w konfiguracji globalnej, aby załadować moduły zbierające.

Streszczenie

Stałe

int DEFAULT_PORT

int DEFAULT_THREAD_COUNT

float FIXED_METRIC_VALUE

Pola

public static final String DEVICE_SERIAL_KEY

public static final String HARDWARE_REVISION_RESOURCE_NAME

public static final String HARNESS_VERSION_KEY

public static final String HOST_GROUP_KEY

public static final String HOST_NAME_KEY

public static final String LAB_NAME_KEY

public static final String POOL_ATTRIBUTE_NAME

public static final String RUN_TARGET_ATTRIBUTE_NAME

public static final String STATUS_RESOURCE_NAME

public static final String TEST_HARNESS_KEY

Konstruktorzy publiczni

LabResourceDeviceMonitor ()

Metody publiczne

void getLabResource (LabResourceRequest request, StreamObserver<LabResource> responseObserver)

Procedura obsługi żądań gRPC.

void notifyDeviceStateChange (String serial, DeviceAllocationState oldState, DeviceAllocationState newState)

Sygnalizuje IDeviceMonitor , że stan urządzenia został zmieniony.

void run ()

Metoda, która zostanie wywołana po ustawieniu wszystkich pól @Option monitora.

void setDeviceLister ( IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Umożliwia ustawienie DeviceLister .

void stop ()

Metoda, która zostanie wywołana, gdy konieczne będzie zatrzymanie Monitora.

Metody chronione

LabResource getCachedLabResource ()

Stałe

DOMYŚLNY_PORT

public static final int DEFAULT_PORT

Wartość stała: 8887 (0x000022b7)

DEFAULT_THREAD_COUNT

public static final int DEFAULT_THREAD_COUNT

Wartość stała: 1 (0x00000001)

FIXED_METRIC_VALUE

public static final float FIXED_METRIC_VALUE

Wartość stała: 1,0

Pola

DEVICE_SERIAL_KEY

public static final String DEVICE_SERIAL_KEY

HARDWARE_REVISION_RESOURCE_NAME

public static final String HARDWARE_REVISION_RESOURCE_NAME

HARNESS_VERSION_KEY

public static final String HARNESS_VERSION_KEY

HOST_GROUP_KEY

public static final String HOST_GROUP_KEY

HOST_NAME_KEY

public static final String HOST_NAME_KEY

LAB_NAME_KEY

public static final String LAB_NAME_KEY

NAZWA POOL_ATTRIBUTE_NAZWA

public static final String POOL_ATTRIBUTE_NAME

RUN_TARGET_ATTRIBUTE_NAME

public static final String RUN_TARGET_ATTRIBUTE_NAME

STATUS_RESOURCE_NAME

public static final String STATUS_RESOURCE_NAME

TEST_HARNESS_KEY

public static final String TEST_HARNESS_KEY

Konstruktorzy publiczni

LabResourceDeviceMonitor

public LabResourceDeviceMonitor ()

Metody publiczne

pobierz zasób laboratorium

public void getLabResource (LabResourceRequest request, 
        StreamObserver<LabResource> responseObserver)

Procedura obsługi żądań gRPC.

Parametry
request LabResourceRequest

responseObserver StreamObserver

powiadomić o zmianie stanu urządzenia

public void notifyDeviceStateChange (String serial, 
        DeviceAllocationState oldState, 
        DeviceAllocationState newState)

Sygnalizuje IDeviceMonitor , że stan urządzenia został zmieniony. Implementacje monitora powinny ograniczać ilość przetwarzania i interakcji IDeviceManager/DeviceLister, które wykonują w tej metodzie.

Parametry
serial String

oldState DeviceAllocationState

newState DeviceAllocationState

uruchomić

public void run ()

Metoda, która zostanie wywołana po ustawieniu wszystkich pól @Option monitora.

ustawListę Urządzeń

public void setDeviceLister (IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Umożliwia ustawienie DeviceLister . Po udanej próbie ustawienia Listera implementacje mogą odrzucić wszystkie kolejne próby.

Parametry
lister IDeviceMonitor.DeviceLister

zatrzymywać się

public void stop ()

Metoda, która zostanie wywołana, gdy konieczne będzie zatrzymanie Monitora.

Metody chronione

pobierzCachedLabResource

protected LabResource getCachedLabResource ()

Zwroty
LabResource