อุปกรณ์WifiResourceMetricCollector

public class DeviceWifiResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceWifiResourceMetricCollector


ตัวรวบรวมรวบรวมความแรงของสัญญาณ wifi ที่เชื่อมต่อในปัจจุบันและการวัดความเร็วลิงก์

สรุป

เขตข้อมูล

public static final String NOISE

public static final String RSSI

public static final String SPEED

public static final String SSID

public static final String WIFI_METRIC_NAME

public static final String WIFI_SIGNAL_CMD

public static final Pattern WIFI_SIGNAL_PATTERN

public static final String WIFI_STATUS_CMD

public static final Pattern WIFI_STATUS_PATTERN

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DeviceWifiResourceMetricCollector ()

วิธีการสาธารณะ

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

ออกคำสั่งเชลล์ adb และแยกวิเคราะห์ตัวชี้วัด WiFi

เขตข้อมูล

เสียงรบกวน

public static final String NOISE

อาร์เอสเอสไอ

public static final String RSSI

ความเร็ว

public static final String SPEED

SSID

public static final String SSID

WIFI_METRIC_NAME

public static final String WIFI_METRIC_NAME

WIFI_SIGNAL_CMD

public static final String WIFI_SIGNAL_CMD

WIFI_SIGNAL_PATTERN

public static final Pattern WIFI_SIGNAL_PATTERN

WIFI_STATUS_CMD

public static final String WIFI_STATUS_CMD

WIFI_STATUS_PATTERN

public static final Pattern WIFI_STATUS_PATTERN

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุปกรณ์WifiResourceMetricCollector

public DeviceWifiResourceMetricCollector ()

วิธีการสาธารณะ

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

ออกคำสั่งเชลล์ adb และแยกวิเคราะห์ตัวชี้วัด WiFi

พารามิเตอร์
descriptor DeviceDescriptor : DeviceDescriptor เกี่ยวกับอุปกรณ์การวัด

deviceManager IDeviceManager : อินสแตนซ์ IDeviceManager

การส่งคืน
ERROR(/Collection) ของ Resource อุปกรณ์