با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ResourceMetricUtil

public class ResourceMetricUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.ResourceMetricUtil


توابع مفید برای ترکیب معیارها.

خلاصه

سازندگان عمومی

ResourceMetricUtil ()

روشهای عمومی

static float ConvertedMetricValue (String original, float conversionDivisor)

مقدار متریک را به واحدهای مختلف تبدیل می کند و مقدار خروجی را فرمت می کند.

static GetCommandResponse ( IDeviceManager deviceManager, String serial, String cmd, long timeoutMs)

دستور adb را اجرا می کند و در صورت موفقیت پاسخ را برمی گرداند.

static Timestamp GetCurrentTimestamp ()

زمان فعلی را از ساعت UTC سیستم دریافت می کند.

static float RoundedMetricValue (String original)

تجزیه و قالب بندی مقدار متریک

سازندگان عمومی

ResourceMetricUtil

public ResourceMetricUtil ()

روشهای عمومی

ConvertedMetricValue

public static float ConvertedMetricValue (String original, 
        float conversionDivisor)

مقدار متریک را به واحدهای مختلف تبدیل می کند و مقدار خروجی را فرمت می کند.

مولفه های
original String : رشته ارزش اصلی است.

conversionDivisor float : مقسوم علیه برای تبدیل واحد.

برمی گردد
float مقدار شناور خروجی

پرتاب می کند
NumberFormatException اگر رشته اصلی تهی باشد

GetCommandResponse

public static GetCommandResponse (IDeviceManager deviceManager, 
        String serial, 
        String cmd, 
        long timeoutMs)

دستور adb را اجرا می کند و در صورت موفقیت پاسخ را برمی گرداند.

مولفه های
deviceManager IDeviceManager : نمونه IDeviceManager برای اجرای فرمان به دستگاه های "در دسترس".

serial String : سریال دستگاه.

cmd String : رشته فرمان.

timeoutMs long : زمان به میلی ثانیه صبر کنید.

برمی گردد
CommandResult به عنوان مثال.

GetCurrentTimestamp

public static Timestamp GetCurrentTimestamp ()

زمان فعلی را از ساعت UTC سیستم دریافت می کند.

برمی گردد
Timestamp

RoundedMetricValue

public static float RoundedMetricValue (String original)

تجزیه و قالب بندی مقدار متریک

مولفه های
original String : رشته ارزش اصلی است.

برمی گردد
float مقدار شناور خروجی

پرتاب می کند
NumberFormatException اگر رشته اصلی تهی باشد