ATestFileSystemLogSaver

public class ATestFileSystemLogSaver
extends FileSystemLogSaver

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.result.FileSystemLogSaver
com.android.tradefed.result.ATestFileSystemLogSaver


מחלקה זו של LogSaver משמשת ATest לשמירת יומנים בנתיב ספציפי.

סיכום

בונים ציבוריים

ATestFileSystemLogSaver ()

שיטות מוגנות

File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, File reportDir)

שיטה חשופה המאפשרת תת-מחלקה להתאים אישית לוגיקת יצירת נתיבים.

בונים ציבוריים

ATestFileSystemLogSaver

public ATestFileSystemLogSaver ()

שיטות מוגנות

createLogReportDir

protected File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, 
                File reportDir)

שיטה חשופה המאפשרת תת-מחלקה להתאים אישית את לוגיקת הנתיב.

פרמטרים
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo

reportDir File : ERROR(/File) עבור ספריית הדוחות.

החזרות
File הספריה שנוצרה בנתיב שציינה אפשרות-atest-log-file-path.