BugreportCollector.Freq

public static final enum BugreportCollector.Freq
extends Enum< BugreportCollector.Freq > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

BugreportCollector.Freq EACH

BugreportCollector.Freq FIRST

Phương pháp công cộng

static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)
static final Freq[] values ()

Giá trị liệt kê

MỖI

public static final BugreportCollector.Freq EACH

ĐẦU TIÊN

public static final BugreportCollector.Freq FIRST

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
BugreportCollector.Freq

giá trị

public static final Freq[] values ()

Trả lại
Freq[]