Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BugreportCollector.Freq

public static final enum BugreportCollector.Freq
extends Enum< BugreportCollector.Freq > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq


Bản tóm tắt

Giá trị enum

BugreportCollector.Freq EACH

BugreportCollector.Freq FIRST

Phương pháp công khai

static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)
static final Freq[] values ()

Giá trị enum

MỖI

public static final BugreportCollector.Freq EACH

ĐẦU TIÊN

public static final BugreportCollector.Freq FIRST

Phương pháp công khai

giá trị của

public static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
BugreportCollector.Freq

giá trị

public static final Freq[] values ()

Lợi nhuận
Freq[]