Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BugreportCollector.Relation

public static final enum BugreportCollector.Relation
extends Enum< BugreportCollector.Relation > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Relation >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Relation


Bản tóm tắt

Giá trị enum

BugreportCollector.Relation AFTER

BugreportCollector.Relation AT_START_OF

Phương pháp công khai

static BugreportCollector.Relation valueOf (String name)
static final Relation[] values ()

Giá trị enum

SAU

public static final BugreportCollector.Relation AFTER

AT_START_OF

public static final BugreportCollector.Relation AT_START_OF

Phương pháp công khai

giá trị của

public static BugreportCollector.Relation valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
BugreportCollector.Relation

giá trị

public static final Relation[] values ()

Lợi nhuận
Relation[]