LUCIResultNgười báo cáo

public class LUCIResultReporter
extends CollectingTestListener implements ILogSaverListener , ISupportGranularResults

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.LUCIResultReporter


Trình báo cáo kết quả lưu các kết quả kiểm tra mà ResultDB và LUCI cần sang định dạng JSON (go/result-sink) và ghi lại vị trí tệp trong bảng điều khiển. https://pkg.go.dev/go.chromium.org/luci/resultdb/proto/v1#TestResult Nó lưu trữ kết quả kiểm tra cho từng trường hợp kiểm tra trong lần chạy thử nghiệm trong một mảng.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LUCIResultReporter ()

Phương pháp công cộng

void invocationEnded (long elapsedTime)

Báo cáo rằng lệnh gọi đã kết thúc, dù thành công hay do một số điều kiện lỗi.

void invocationFailed (Throwable cause)

Báo cáo lệnh gọi không đầy đủ do một số tình trạng lỗi.

void invocationStarted ( IInvocationContext context)

Báo cáo sự bắt đầu của lệnh gọi thử nghiệm.

void logAssociation (String dataName, LogFile logFile)

Thu thập các tập tin kết quả.

void saveJsonFile (JSONObject jsonResults)

Lưu tệp kết quả JSON.

void setGranularResults (boolean granularResults)
boolean supportGranularResults ()

Trả về Đúng nếu trình báo cáo hỗ trợ kết quả chi tiết, nếu không thì trả về sai.

Nhà thầu xây dựng công cộng

LUCIResultNgười báo cáo

public LUCIResultReporter ()

Phương pháp công cộng

lời mờiĐã kết thúc

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Báo cáo rằng lệnh gọi đã kết thúc, dù thành công hay do một số điều kiện lỗi.

Sẽ được khung TradeFederation gọi tự động.

Thông số
elapsedTime long : thời gian trôi qua của lệnh gọi tính bằng ms

lời gọi không thành công

public void invocationFailed (Throwable cause)

Báo cáo lệnh gọi không đầy đủ do một số tình trạng lỗi.

Sẽ được khung TradeFederation gọi tự động.

Thông số
cause Throwable : nguyên nhân Throwable của sự cố

lời gọiBắt đầu

public void invocationStarted (IInvocationContext context)

Báo cáo sự bắt đầu của lệnh gọi thử nghiệm.

Sẽ được khung TradeFederation gọi tự động. Người báo cáo cần ghi đè phương pháp này để hỗ trợ báo cáo trên nhiều thiết bị.

Thông số
context IInvocationContext : thông tin về lời gọi

logHiệp hội

public void logAssociation (String dataName, 
                LogFile logFile)

Thu thập các tập tin kết quả.

Thông số
dataName String : Tên dữ liệu

logFile LogFile : LogFile đã được ghi lại trước đó và phải được liên kết với trường hợp thử nghiệm.

lưuJsonFile

public void saveJsonFile (JSONObject jsonResults)

Lưu tệp kết quả JSON.

Thông số
jsonResults JSONObject

setGranularResults

public void setGranularResults (boolean granularResults)

Thông số
granularResults boolean

hỗ trợGranularKết quả

public boolean supportGranularResults ()

Trả về Đúng nếu trình báo cáo hỗ trợ kết quả chi tiết, nếu không thì trả về sai.

Trả lại
boolean