Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ISandboxFactory

public interface ISandboxFactory

com.android.tradefed.sandbox.ISandboxFactory


Nhà máy để tạo ISandbox .

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy một lệnh gọi

Phương thức công khai

tạoSandbox

public abstract ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy một lệnh gọi

trả lại
ISandbox ISandbox