Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TradefedSandboxFactory

public class TradefedSandboxFactory
extends Object implements ISandboxFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxFactory


Triển khai mặc định cho SandboxFactory

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TradefedSandboxFactory ()

Phương thức công khai

ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy một lệnh gọi

nhà thầu công cộng

TradefedSandboxFactory

public TradefedSandboxFactory ()

Phương thức công khai

tạoHộp cát

public ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy một lệnh gọi

trả lại
ISandbox ISandbox