Nhà máy ISandbox

public interface ISandboxFactory

com.android.tradefed.sandbox.ISandboxFactory


Nhà máy tạo ISandbox .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy lệnh gọi

Phương pháp công khai

tạoSandbox

public abstract ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy lệnh gọi

Trả lại
ISandbox ISandbox