TradefedSandboxNhà máy

public class TradefedSandboxFactory
extends Object implements ISandboxFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxFactory


Triển khai mặc định cho SandboxFactory

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TradefedSandboxFactory ()

Phương pháp công khai

ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy lệnh gọi

Nhà thầu xây dựng công cộng

TradefedSandboxNhà máy

public TradefedSandboxFactory ()

Phương pháp công khai

tạoSandbox

public ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy lệnh gọi

Trả lại
ISandbox ISandbox