Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tính năng IRemote

public interface IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.IRemoteFeature


Giao diện mô tả một tính năng trong Tradefed có thể được thực thi dựa trên yêu cầu.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về một FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

abstract String getName ()

Tên của tính năng.

Phương thức công khai

hành hình

public abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về một FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

Thông số
request FeatureRequest

trả lại
FeatureResponse

getName

public abstract String getName ()

Tên của tính năng. Phải khớp với FeatureRequest#getName() .

trả lại
String