คุณสมบัติ IRemoteScheduledListeners

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRemoteScheduledListenersคุณลักษณะ


ส่วนขยายของ IRemoteFeature เพื่อรองรับการส่งผ่านใน IScheduledInvocationListener สิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เฉพาะกับ TradefedFeatureServer เท่านั้น

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

วิธีการสาธารณะ

getListeners

public abstract  getListeners ()

การส่งคืน

setListeners

public abstract void setListeners ( listeners)

พารามิเตอร์
listeners