ویژگی IRemoteScheduledListeners

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRemoteScheduledListenersFeature


گسترش IRemoteFeature برای پشتیبانی از عبور در IScheduledInvocationListener s. این تنها برای استفاده با TradefedFeatureServer در نظر گرفته شده است.

خلاصه

روش های عمومی

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

روش های عمومی

دریافت شنوندگان

public abstract  getListeners ()

برمی گرداند

setListeners

public abstract void setListeners ( listeners)

مولفه های
listeners