ویژگی IRemote

public interface IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.IRemoteFeature


رابطی که یک ویژگی در Tradefed را توصیف می کند که می تواند بر اساس درخواست اجرا شود.

خلاصه

روش های عمومی

abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

یک FeatureResponse بر اساس درخواست برمی‌گرداند.

abstract String getName ()

نام ویژگی.

روش های عمومی

اجرا کردن

public abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

یک FeatureResponse بر اساس درخواست برمی‌گرداند.

مولفه های
request FeatureRequest

برمی گرداند
FeatureResponse

getName

public abstract String getName ()

نام ویژگی. باید با FeatureRequest#getName() مطابقت داشته باشد.

برمی گرداند
String