گیرنده ISystemStatusChecker

public interface ISystemStatusCheckerReceiver

com.android.tradefed.suite.checker.ISystemStatusCheckerReceiver


یک IRemoteTest که نیاز به دسترسی به ISystemStatusChecker از پیکربندی دارد.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

ISystemStatusChecker s را از پیکربندی برای آزمایش تنظیم می کند.

روش های عمومی

setSystemStatusChecker

public abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

ISystemStatusChecker s را از پیکربندی برای آزمایش تنظیم می کند.

مولفه های
systemCheckers