ISystemStatusCheckerReceiver

public interface ISystemStatusCheckerReceiver

com.android.tradefed.suite.checker.ISystemStatusCheckerReceiver


IRemoteTest yêu cầu quyền truy cập vào ISystemStatusChecker từ cấu hình.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt ISystemStatusChecker s từ cấu hình cho thử nghiệm.

Phương pháp công khai

setSystemStatusChecker

public abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt ISystemStatusChecker s từ cấu hình cho thử nghiệm.

Thông số
systemCheckers