Cài đặtBaselineSetter

public class SettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.SettingsBaselineSetter


Một trình thiết lập chung để xử lý các cài đặt cơ bản của thiết bị thông qua ITestDevice.setSetting.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Phương pháp công khai

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Đặt cài đặt cơ bản cho thiết bị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cài đặtBaselineSetter

public SettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Thông số
object JSONObject

name String

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

setBaseline

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Đặt cài đặt cơ bản cho thiết bị.

Thông số
mDevice ITestDevice

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException