Người chuẩn bị ArtChroot

public class ArtChrootPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ArtChrootPreparer


Tạo thư mục chroot cho các bài kiểm tra ART.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String CHROOT_PATH

Nhà thầu xây dựng công cộng

ArtChrootPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Lĩnh vực

CHROOT_PATH

public static final String CHROOT_PATH

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người chuẩn bị ArtChroot

public ArtChrootPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException