CpuThrottlingNgười Phục Vụ

public class CpuThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CpuThrottlingWaiter


Một ITargetPreparer đợi cho đến khi tần suất tối đa trên tất cả các lõi được khôi phục về mức cao nhất hiện có

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CpuThrottlingWaiter ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

phương pháp được bảo vệ

getCpuMaxFreqs ( ITestDevice device)

Đọc thông tin trong /sys/devices/system/cpu để xác định các lõi khả dụng và tần số tối đa có thể cho mỗi lõi

nhà thầu công cộng

CpuThrottlingNgười Phục Vụ

public CpuThrottlingWaiter ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phương pháp được bảo vệ

getCpuMaxFreqs

protected  getCpuMaxFreqs (ITestDevice device)

Đọc thông tin trong /sys/devices/system/cpu để xác định các lõi khả dụng và tần số tối đa có thể cho mỗi lõi

Thông số
device ITestDevice : thiết bị đang thử nghiệm

trả lại
một ERROR(/Map) với các đường dẫn đến sysfs cpuinfo làm khóa và tần số tối đa tương ứng làm giá trị

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException